Over ons - Accreditatie

BMA is aangesloten bij de Assistance Dogs International (ADI) en daarmee geaccrediteerd.  Elke organisatie die bij de ADI is aangesloten, is verplicht een adviesteam te hebben voor aanvragen waarbij sprake is van psychische kwetsbaarheden. Binnen BMA heet dit adviesteam het Multidisciplinair Adviesteam, afgekort het MAT. Dit team heeft als taak om voor aanvragen waarbij sprake is van psychische kwetsbaarheden een pre-screening te doen. Vervolgens wordt op basis van de aangeleverde en verkregen informatie van de aspirant-cursist, een advies uitgebracht aan BMA over de haalbaarheid van het programma én over of een intake gepland kan worden. In het MAT zitten personen die werkzaam zijn voor BMA en allemaal een achtergrond hebben in de hulpverlening.

Het MAT en de aanvraag
Als alle benodigde informatie bij BMA is binnengekomen, zal de aanvraag eerst aan het MAT worden voorgelegd. De aspirant-cursist wordt vervolgens door een lid van het MAT via mail of telefoon benaderd voor het maken van een afspraak voor een gesprek. Dit gesprek zal telefonisch of via videobellen plaatsvinden. In dit gesprek wordt ingegaan op de aanvraag, om zo een goede inschatting te kunnen maken over de haalbaarheid van het programma voor de aspirant-cursist. Ook is het mogelijk dat het MAT, waar nodig en vanzelfsprekend met toestemming van de aspirant-cursist, aanvullend nog contact opneemt met diens hulpverlener(s), behandelaar of begeleider. Op deze manier kan een nog completer beeld worden verkregen van de situatie van de aspirant-cursist. Wanneer deze gesprekken geweest zijn, zal de verkregen informatie nog besproken worden in het MAT om zo tot een zorgvuldig advies te kunnen komen.

Adviezen
Het MAT brengt aan BMA één van de onderstaande adviezen uit:

  • Positief advies
    Als een positief advies wordt uitgebracht, betekent dit dat een intake kan plaatsvinden. Deze kan echter pas worden gepland als ook de financiering rond is. Het is hierbij belangrijk om te weten dat de intaker degene is die de definitieve beslissing neemt of de aspirant-cursist aan het programma kan deelnemen.
  • Uitgesteld advies
    Als uit de pre-screening blijkt dat de aspirant-cursist mogelijk wel in aanmerking komt voor het programma, maar niet op dat moment, dan wordt een uitgesteld advies uitgebracht. Met de aspirant-cursist wordt besproken aan welke voorwaarden nog voldaan moet worden om op een nog nader te bepalen tijdstip opnieuw een gesprek aan te gaan. Als aan de voorwaarden is voldaan en het gesprek opnieuw heeft plaatsgevonden, kijkt het MAT op basis van de dan verkregen informatie of er alsnog een intake gepland kan worden. Ook hierbij geldt dat daarvoor de financiering rond moet zijn en dat de intaker degene is die definitief besluit of met het programma kan worden gestart.
  • Afwijzing
    Als een negatief advies wordt uitgebracht, is het MAT van mening dat het programma van BMA niet passend of haalbaar is voor de aspirant-cursist. Dit besluit wordt in een brief onderbouwd.

Als het MAT een advies aan BMA heeft uitgebracht en BMA dit advies overneemt, dan wordt de aspirant-cursist door het MAT telefonisch en per mail op de hoogte gebracht over de genomen beslissing. Bij een uitgesteld advies of afwijzing, wordt aanvullend een brief verstuurd waarin de motivatie van de genomen beslissing beschreven staat.

Met de hierboven genoemde werkwijze beoogt BMA maximale zorgvuldigheid te bieden aan de aanvrager door vooraf een indicatie te geven over of het programma van BMA passend en haalbaar is.