Hoe werkt het programma teamcoaching?


De opzet van het teamcoachingsprogramma is dat de cursist onder begeleiding van een professionele instructeur ZELF de hond op gaat leiden tot Assistentiehond. Zo creëert men de hulp die nodig is voor meer zelfstandigheid.

Een assistentiehond opleiden volgens ons programma vraagt een stevige investering. In eerste instantie van de cursist zelf maar ook van de omgeving. Tijdens het programma gaat er veel tijd zitten in het trainen van de hond. Het dagelijkse leven wordt een aaneenschakeling van leermomenten en doelen om de cursist en de hond een perfect samenwerkend team te laten worden.

Op elk moment van start

Het teamcoachingsprogramma van Bultersmekke Assistancedogs kan op verschillende momenten van start gaan. Dit is afhankelijk van het moment van plaatsing van de hond bij de cursist thuis en diens wensen en mogelijkheden.

Indien er gedurende het eerste levensjaar van de hond bij een cursist gestart wordt, zal er vooral gewerkt worden aan een goede basis en voorbereiding op de taken die de hond later gaat uitvoeren. In het eerste levensjaar is een hond nog niet 'toe' om al echte assistentiehonden taken uit te voeren maar kunnen we wel een eerste aanzet geven aan die vaardigheden die belangrijk zijn.

Het teamcoachingsprogramma gericht op de taken die de hond als assistentiehond gaat uitvoeren voor de cursist, start rondom de leeftijd dat de hond minimaal een jaar oud is en neemt gemiddeld een half jaar in beslag.

In deze periode is er gemiddeld één thuistraining per week waarin er steeds nieuwe vaardigheden en handelingen aan de hond worden geleerd. Deze vaardigheden leert de cursist zelf aan de hond en wordt hierin door Bultersmekke Assistancedogs zeer intensief begeleid.

Steeds meer vaardigheden

De voortgang is afhankelijk van de ontwikkeling van het betreffende team (cursist/hond) en wat er in de situatie van de cursist nodig en passend is. De cursist zal gedurende het traject steeds meer vaardigheden verder gaan uitbouwen en de hond taken gaan beheersen. Op deze wijze zal het team steeds meer op elkaar gaan inspelen.

Dagelijks zal de cursist blijven oefenen om ....

 • allerlei dingen van de grond op te rapen
 • deze voorwerpen goed aan te geven
 • deuren openen en te sluiten
 • alle knoppen in het huis en de omgeving te bedienen
 • de alarmknop te leren bedienen om hulp in te schakelen
 • de cursist te blokkeren bij het oversteken
 • bij de cursist te blijven liggen na een epileptische aanval
 • de hulphond op verschillende geluiden te leren signaleren
 • en alle andere mogelijkheden die belangrijk zijn.

Tussen de trainingssessies door is er intensief contact met de instructeur. Dit al naar gelang de noodzaak en behoefte hiertoe gedurende de teamcoachingsperiode.

Officiële assistentiehond

De overdracht tot officiële assistentiehond vindt aan het einde van het opleidingsprogramma plaats nadat de teamtest heeft plaatsgevonden. De test wordt afgenomen door een examinator.

Hierna zijn er zolang de hond actief is als assistentiehond, jaarlijks vaste contactmomenten, waarbij gekeken wordt of het team nog voldoende en naar tevredenheid functioneert. Daarnaast kunnen cursisten voor vragen en voor het aanleren van nieuwe handelingen altijd een beroep blijven doen op de instructeurs van Bultersmekke Assistancedogs.


Keuze hond

Deelname aan het teamcoachingsprogramma kan met een eigen hond of met een hond die we samen gaan zoeken. Tijdens een gesprek bij de cursist thuis bespreken we de wensen en mogelijkheden ten aanzien van de te selecteren hond.

De instructeurs testen de hond (eigen hond of geselecteerde hond) op geschiktheid voor deelname aan het programma van Bultersmekke Assistancedogs. In deze test geven we zowel aandacht aan de fysieke als gedragsmatige aspecten van de hond.

Voordat het teamcoachingsprogramma van start gaat vindt eerst een basistraining plaats. Deze kan in iedere situatie anders zijn gekeken naar de mogelijkheden, de keuze en leeftijd van de hond.
In overleg wordt gekeken wat het beste bij de situatie van de cursist past en hoe we dit basistraject gezamenlijk vorm kunnen geven.


Keuring assistentiehond

Iedere hond die opgeleid wordt tot assistentiehond en bekostigd wordt door de zorgverzekeraar zal op de leeftijd van minimaal 1 jaar de verplichte keuringen (ogen, ellebogen en heupen). 

Bultersmekke Assistanedogs werkt nauw samen met de dierenartsenpraktijk AnimalCare in Harderwijk. Als één van de eerste praktijken in Nederland voldoet Dierenartsenpraktijk AnimalCare aan het internationaal geaccepteerde ISO 9001-norm. AnimalCare streeft naar het continu verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, waarbij de tevredenheid van de klanten centraal staat.


Bekostiging assistentiehond

Door de zorgverzekeraar
ADL-honden en signaalhonden vallen sinds 1 januari 2006 onder de Zorgverzekeringswet en kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar. Andere assistentiehonden vallen (nog) niet onder deze regeling.

Om ons teamcoachingsprogramma te kunnen volgen is er een medische en praktische indicatie nodig.

 • Wanneer beide indicaties positief zijn dienen we de aanvraag in bij de zorgverzekeraar.
 • Een medische indicatie kan een ergotherapeutisch rapport of een verklaring van een behandelend arts of specialist zijn.
 • De therapeut of arts dient de medische meerwaarde aan te geven voor de inzet van een assistentiehond.
 • Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor de praktische indicatie, die afgenomen zal worden door Bultersmekke. Tijdens deze intake wordt bekeken en besproken of het teamcoachings- programma voor beide partijen succesvol zal kunnen zijn.
 • Binnen afzienbare tijd hoor je of de aanmelding door je zorgverzekeraar gehonoreerd wordt. De zorgverzekeraar kijkt vooral of de zorgkosten afnemen door het plaatsen van een assistentiehond en of er geen andere, goedkopere hulpmiddelen zijn die de mobiliteitsproblemen kunnen oplossen.
 • Is het antwoord positief dan worden er verdere afspraken gemaakt met betrekking tot het teamcoachingsprogramma.

Door de gemeente
Er is een toenemende bereidheid bij gemeenten om met behulp van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet bij te dragen aan de opleiding van een assistentiehond. .

Vanuit eigen financiële middelen van de cursist

Met behulp van Stichting Bultersmekke
Stichting Bultersmekke Assistancedogs ondersteunt cursisten om de benodigde financiële middelen bijeen te krijgen.


Bultersmekke tuigjes

Alle honden die door Bultersmekke Assistancedogs opgeleid worden tot assistentiehond, krijgen een tuigje waardoor ze herkenbaar zijn als officiële assistentiehond. Ook voor de honden in opleiding en puppen zijn er assistentiehondtuigen.
 

 

 

                     
 
         
 
Groot onderzoek naar effecten epilepsie-hulphonden
Halverwege 2018 start een groot onderzoek naar de effectiviteit van epilepsie-hulphonden. Bultersmekke Assistancedogs is één van de partners in het onderzoek. Het onderzoek wordt verricht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bultersmekke Assistancedogs is samen met Hulphond Nederland verantwoordelijk voor de opleiding van de epilepsie-hulphonden.

 
     
        
 
Record aantal mensen start programma teamcoaching
In 2017 zijn 49 mensen gestart met het programma teamcoaching. Niet eerder heeft Bultersmekke Assistancedogs zoveel nieuwe cursisten in een jaar kunnen verwelkomen. 'Wij zijn enorm verheugd dat steeds meer mensen met beperkingen hun eigen hond tot assistentiehond kunnen gaan opleiden', zegt Erika Bulters, algemeen directeur van Bultersmekke Assistancedogs. 'Tien jaar geleden zijn Joop Mekke en ik met veel ambitie gestart. Deze groei past goed bij ons motto ‘samen het mogelijke mogelijk maken’.'

 
     
        
 
Zes kersverse nieuwe instructeurs aan de slag
Bultersmekke Assistancedogs heeft er zes nieuwe instructeurs bij. Op vrijdag 26 januari namen de kersverse trainers het certificaat ‘Instructeur Teamcoaching’ in ontvangst. Resultaat van een jaar intensieve opleiding. Joop Mekke, hoofd opleidingen Bultersmekke Assistancedogs: ‘Prachtig om ons team van instructeurs te zien groeien met deze zes kanjers. Zij hebben laten zien de methode van de teamcoaching prima in praktijk te kunnen brengen. Onze cursisten zullen daar veel baat bij hebben.’