Hoe werkt het Teamcoachingsprogramma

 

De opzet van het teamcoachingsprogramma is dat de cursist onder begeleiding van een professionele instructeur ZELF de hond op gaat leiden tot Assistentiehond. Zo creëert men de hulp die nodig is voor meer zelfstandigheid.

Een assistentiehond opleiden volgens ons programma vraagt een stevige investering. In eerste instantie van de cursist zelf maar ook van de omgeving. Tijdens het programma gaat er veel tijd zitten in het trainen van de hond. Het dagelijkse leven wordt een aaneenschakeling van leermomenten en doelen om de cursist en de hond een perfect samenwerkend team te laten worden.

Het teamcoachingsprogramma van Bultersmekke kan op verschillende momenten van start gaan. Dit is afhankelijk van het moment van plaatsing van de hond bij de cursist thuis en diens wensen en mogelijkheden.

Indien er gedurende het eerste levensjaar van de hond bij een cursist gestart wordt, zal er vooral gewerkt worden aan een goede basis en voorbereiding op de taken die de hond later gaat uitvoeren. In het eerste levensjaar is een hond nog niet 'toe' om al echte assistentiehonden taken uit te voeren maar kunnen we wel een eerste aanzet geven aan die vaardigheden die belangrijk zijn.

Het teamcoachingsprogramma gericht op de taken die de hond als assistentiehond gaat uitvoeren voor de cursist, start rondom de leeftijd dat de hond minimaal een jaar oud is en neemt gemiddeld een half jaar in beslag.

In deze periode is er gemiddeld één thuistraining per week waarin er steeds nieuwe vaardigheden en handelingen aan de hond worden geleerd. Deze vaardigheden leert de cursist zelf aan de hond en wordt hierin door BultersMekke zeer intensief gecoacht.

De voortgang waarmee dit gaat is afhankelijk van de ontwikkeling van het betreffende team (cursist/hond) en wat er in de situatie van de cursist nodig en passend is.

De cursist zal gedurende het traject steeds meer vaardigheden verder gaan uitbouwen en de hond taken gaan beheersen. Op deze wijze zal het team steeds meer op elkaar gaan inspelen.

Dagelijks zal de cursist blijven oefenen om ....

 • allerlei dingen van de grond op te rapen
 • deze voorwerpen goed aan te geven
 • deuren openen en te sluiten
 • alle knoppen in het huis en de omgeving te bedienen
 • de alarmknop te leren bedienen om hulp in te schakelen
 • de cursist te blokkeren bij het oversteken
 • bij de cursist te blijven liggen na een epileptische aanval
 • de hulphond op verschillende geluiden te leren signaleren
 • en alle andere mogelijkheden die belangrijk zijn.

Tussen de trainingssessies door is er intensief contact met de instructeur. Dit al naar gelang de noodzaak en behoefte hier toe gedurende de teamcoachingsperiode.

De overdracht tot officiële assistentiehond vindt aan het einde van het opleidingsprogramma plaats. In samenwerking met een onafhankelijke instructeur wordt het team (cursist/hond) beoordeeld.

Hierna zullen er, zolang de hond actief is als assistentiehond, jaarlijks vaste contactmomenten plaatsvinden, waarbij gekeken wordt of het team nog voldoende en naar tevredenheid functioneert. Daarnaast kunnen cursisten voor vragen en voor het aanleren van nieuwe handelingen altijd een beroep blijven doen op de instructeurs van BultersMekke.

 

Keuze hond

Deelname aan het teamcoachingsprogramma kan met een eigen hond of met een hond die we samen gaan zoeken. Tijdens een gesprek bij de cursist thuis, zullen de wensen en mogelijkheden ten aanzien van de te selecteren hond worden besproken.

De instructeurs zullen de hond (eigen hond of geselecteerde hond) testen op geschiktheid voor deelname aan het programma van BultersMekke. In deze test geven we zowel aandacht aan de fysieke als gedragsmatige aspecten van de hond.

Voordat het teamcoachingsprogramma van start gaat zal er een basistraining plaatsvinden. Deze kan in iedere situatie anders zijn gekeken naar de mogelijkheden, de keuze en leeftijd van de hond.
In overleg wordt gekeken wat het beste bij de situatie van de cursist past en hoe we dit basistraject gezamenlijk vorm kunnen geven.

 

Keuring assistentiehond

BultersMekke is een nauwe samenwerking aangegaan met de dierenartsenpraktijk AnimalCare in Harderwijk.

Iedere hond van Bultersmekke, die opgeleid wordt tot assistentiehond en gefinancierd wordt door de zorgverzekeraar zal op de leeftijd van minimaal 1 jaar de verplichte keuringen (ogen, ellebogen en heupen) bij AnimalCare ondergaan.

Als één van de eerste praktijken in Nederland voldoet Dierenartsenpraktijk AnimalCare aan het internationaal geaccepteerde ISO 9001-norm.

AnimalCare streeft naar het continu verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, waarbij de tevredenheid van de klanten centraal staat.

 

Financiering assistentiehond

Door de zorgverzekeraar
ADL-honden en signaalhonden vallen sinds 1 januari 2006 onder de Zorgverzekeringswet en kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar. Andere assistentiehonden vallen (nog) niet onder deze regeling.

Om ons teamcoachingsprogramma te kunnen volgen is er een medische en praktische indicatie nodig.

 • Wanneer beide indicaties positief zijn dienen we de aanvraag in bij de zorgverzekeraar.
 • Een medische indicatie kan een ergotherapeutisch rapport of een verklaring van een behandelend arts of specialist zijn.
 • De therapeut of arts dient de medische meerwaarde aan te geven voor de inzet van een assistentiehond.
 • Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor de praktische indicatie, die afgenomen zal worden door Bultersmekke. Tijdens deze intake wordt bekeken en besproken of het teamcoachings- programma voor beide partijen succesvol zal kunnen zijn.
 • Binnen afzienbare tijd hoor je of de aanmelding door je zorgverzekeraar gehonoreerd wordt. De zorgverzekeraar kijkt vooral of de zorgkosten afnemen door het plaatsen van een assistentiehond en of er geen andere, goedkopere hulpmiddelen zijn die de mobiliteitsproblemen kunnen oplossen.
 • Is het antwoord positief dan worden er verdere afspraken gemaakt met betrekking tot het teamcoachingsprogramma.

Door de gemeente
Er is een toenemende bereidheid bij gemeenten om via PGB of WMO bij te dragen aan de opleiding van een assistentiehond. Vaak is er dan sprake van een psychiatrische hulpvraag.

Vanuit eigen financiële middelen van de cursist

Met behulp van Stichting Bultersmekke
Stichting Bultersmekke ondersteunt cursisten om via crowdfunding en fondsenwerving de benodigde financiële middelen bijeen te krijgen.

 

Bultersmekke tuigjes

Alle honden die door Bultersmekke opgeleid worden tot assistentiehond, krijgen een tuigje waardoor ze herkenbaar zijn als officiële assistentiehond. Ook voor de honden in opleiding en puppen zijn er assistentiehondentuigen.
 

 

 

                     
 
         
 
Psychiatrie assistentiehonden - de scepsis voorbij
‘Zelf opleiden van je eigen assistentiehond levert een positieve bijdrage aan het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid.’ Deze stelling verdedigde Joop Mekke samen met Bultersmekke cursist Mirjam tijdens het congres ‘Multideskundigheid in de nieuwe GGZ’ op 31 oktober in De Reehorst in Ede. Zij kregen de handen in de zaal op elkaar. Joop Mekke: ‘Je kunt wel zien dat in delen van de geestelijke gezondheidszorg de scepsis over assistentiehonden aan het verdwijnen is.’

 
     
        
 
Veel belangstelling voor opleiding Instructeur Teamcoaching
Tientallen belangstellenden waren vrijdag 27 oktober bij Bultersmekke Assistancedogs te gast voor de informatiedag Instructeur Teamcoaching. Bultersmekke is dit jaar een opleiding voor nieuwe instructeurs gestart. In februari begint al weer een nieuwe groep studenten. Het aantal instructeurs zal daarmee gaan verdubbelen. Dat is nodig om aan de sterk stijgende vraag te kunnen voldoen.

 
     
        
 
13 november Utrecht: Informatie- en intakedag
Bultersmekke Assistancedogs start met informatie- en intakedagen. Dagen waarop mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennis kunnen maken met Bultersmekke. Daarnaast kunnen aspirant-cursisten individuele intakegesprekken voeren met Joop Mekke of Erika Bulters. De eerste Bultersmekke-informatiedag vindt plaats op maandag 13 november 2017 in Utrecht.